LanStar

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Проекти

Проект

ООД Ланстар кандидатства по настоящата процедура в качеството си на работодател, стремящ се да осигури здравословна и безопасна трудова среда за персонала си, както и да подобри съществуващите условия за отдих и почивка. Настоящият проект се явява подходяща възможност за компанията да прибави допълнителна стойност към дейността си, като предприеме мерки, свързани с подобряване на организацията на работа, въвеждане на нов начин за управление и контрол на безопасността на труда, подобряване факторите на работната среда и условията за отдих и отмора. Дейностите в проектното предложение включват: разработване и въвеждане на стандарт за управление на ЗБУТ, осигуряване на организиран транспорт до и от работното място; подмяна на лични предпазни средства и работно облекло, осигуряване на нова климатична система в работното помещение, закупуване на ергономични столове и подходящи монитори за работещите в офиса на компанията, оборудване на кът за отдих и почивка, осигуряване на надграждащо обучение на работещите относно специфичните рискове, свързани с индивидуалното работно място. В рамките на изпълнението на проекта се предвиждат също задължителните дейности за информиране и публичност и организация и управление на проекта. Целевата група по проекта включва 9 служители на фирмата. Предвидените дейности ще доведат до постигане на целите на проектното предложение, свързани с подобряване качеството на труда, повишаването на ефективността на извършената работа, чрез подобряване на условията на труд в предприятието и професионалния и здравен статус на работната сила, при спазване изискванията на законодателството (национално и европейско), принципите, залегнали в Регламент (ЕО) №1081/2006 г. и в съответствие с утвърдената фирмена политика по безопасност и здраве при работа.

Основните цели на дейностите по проекта са оптимизиране управлението на трудовия процес в ООД Ланстар, както и подобряване на социално-битовите условия за работещите и оптимизиране на микроклимата в работното помещение. Изпълнението на дейностите по проекта целят да мотивират персонала, да повишат трудовата дисциплина и производителност в компанията, да създадат предпоставки за още по-сигурна и спокойна обстановка на труд и отдих на служителите. Повишаването на квалификацията на служителите чрез провеждането на надграждащи обучения, разработването и внедряването на стандарт по управление на безопасността на труда, ще доведе до повишаване ефективността на трудовия процес. Целта на проекта е също осигуряване на устойчива заетост, чрез организиране на транспорт от и до работното място, с цел запазване на съществуващите работни места на служители с адрес по местоживеене различен от този седалището на фирмата. Подобряването на микроклимата в работното помещение, осигуряването на по-добри условия на отдих и почивка, ще допринесе за благоприятна и спокойна работна среда, което е фактор за ефективен трудов процес. Изпълнението на тези дейности се съпътства с организация, управление и информиране и публичност за проекта. По този начин ще се контролира напредъкът по постигането на целите на проекта, отчитането на изпълнените дейности и постигнатите цели.

 

Предлагани Услуги

Проучване, проектиране и изграждане на компютърни мрежи 10/100/1000 MBit/s
Цялостни мрежови решения за Вашият дом, офис, заведение, хотел ...
Споделяне на интернет връзка, файлове и принтери ...
Бързина, Сигурност, Надежност ...
Решения за безжичен достъп
Мрежови сторидж решения
IP телефония

 

Структурното окабеляване е едно от най-важните неща при проектирането и реализирането на нови сгради. Структурната Кабелна Система (СКС) е гръбнака на всяка една бизнес сграда, хотел, учреждение или офис. Създаването на универсална кабелна система улеснява начина, по който се извършва наблюдение, контрол и управление на всички подсистеми на СКС, като заедно с това осигурява висока надеждност при функционирането им, гъвкавост и възможност за лесни изменения и допълнения на съществуващи мрежи. Веднъж изградени, кабелните системи стават независими от измененията в технологиите и използваното оборудване. Благодарение на използването на единна кабела система, управлението на мрежата се извършва от минимален обслужващ персонал.

Ние притежаваме придобит опит в следните области и услуги:
Кабелни системи
Проучване на нуждите на всеки отделен клиент
Проектиране на кабелната система
Инсталация на разпределителни шкафове, кабели и изводи
Доставка на хардуер и софтуер
Изграждане на системата
Обучение на персонала за работа в мрежата
Крайно тестване и оценка
Гаранционна и извън гаранционна поддръжка

Локални мрежи

Инсталация и конфигуриране на Hubs, Switches, Routers и Modems
Инсталация и конфигуриране на Internet и Intranet мрежи