LanStar

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Проекти

Проект

ООД Ланстар кандидатства по настоящата процедура в качеството си на работодател, стремящ се да осигури здравословна и безопасна трудова среда за персонала си, както и да подобри съществуващите условия за отдих и почивка. Настоящият проект се явява подходяща възможност за компанията да прибави допълнителна стойност към дейността си, като предприеме мерки, свързани с подобряване на организацията на работа, въвеждане на нов начин за управление и контрол на безопасността на труда, подобряване факторите на работната среда и условията за отдих и отмора. Дейностите в проектното предложение включват: разработване и въвеждане на стандарт за управление на ЗБУТ, осигуряване на организиран транспорт до и от работното място; подмяна на лични предпазни средства и работно облекло, осигуряване на нова климатична система в работното помещение, закупуване на ергономични столове и подходящи монитори за работещите в офиса на компанията, оборудване на кът за отдих и почивка, осигуряване на надграждащо обучение на работещите относно специфичните рискове, свързани с индивидуалното работно място. В рамките на изпълнението на проекта се предвиждат също задължителните дейности за информиране и публичност и организация и управление на проекта. Целевата група по проекта включва 9 служители на фирмата. Предвидените дейности ще доведат до постигане на целите на проектното предложение, свързани с подобряване качеството на труда, повишаването на ефективността на извършената работа, чрез подобряване на условията на труд в предприятието и професионалния и здравен статус на работната сила, при спазване изискванията на законодателството (национално и европейско), принципите, залегнали в Регламент (ЕО) №1081/2006 г. и в съответствие с утвърдената фирмена политика по безопасност и здраве при работа.

Основните цели на дейностите по проекта са оптимизиране управлението на трудовия процес в ООД Ланстар, както и подобряване на социално-битовите условия за работещите и оптимизиране на микроклимата в работното помещение. Изпълнението на дейностите по проекта целят да мотивират персонала, да повишат трудовата дисциплина и производителност в компанията, да създадат предпоставки за още по-сигурна и спокойна обстановка на труд и отдих на служителите. Повишаването на квалификацията на служителите чрез провеждането на надграждащи обучения, разработването и внедряването на стандарт по управление на безопасността на труда, ще доведе до повишаване ефективността на трудовия процес. Целта на проекта е също осигуряване на устойчива заетост, чрез организиране на транспорт от и до работното място, с цел запазване на съществуващите работни места на служители с адрес по местоживеене различен от този седалището на фирмата. Подобряването на микроклимата в работното помещение, осигуряването на по-добри условия на отдих и почивка, ще допринесе за благоприятна и спокойна работна среда, което е фактор за ефективен трудов процес. Изпълнението на тези дейности се съпътства с организация, управление и информиране и публичност за проекта. По този начин ще се контролира напредъкът по постигането на целите на проекта, отчитането на изпълнените дейности и постигнатите цели.

 

Предлагани Услуги

Услугата виртуалната частна мрежа /VPN/ позволява да свържете неограничен брой физически отдалечени офиси в обща виртуална компютърна мрежа и висока сигурност на информацията.

 

Повече за услугата

Виртуални частни мрежи (VPN) на Ланстар осигуряват връзка между офисите Ви в цялата страна с гарантирана сигурност на данните на различни нива, съобразно Вашите потребности. Всички служители на компанията Ви имат пряк достъп до общите информационни ресурси.

VPN защитава бизнес информацията от непозволен достъп и съхранява нейната цялост. Превръща интернет в сигурен комуникационен канал. Така конфиденциалността на информацията във Вашата мрежа е гарантирана.

Ползи

  • Защита на информацията и сигурност срещу неправомерен достъп.
  • Специализирано решение за нивото на сигурност съобразно Вашите потребности.
  • Оптимизация на комуникацията между офиси.
  • Решение до ключ – предоставяме всичко необходимо до порт в локалната Ви мрежа.
  • Понижаване на комуникационните разходи.